Informacije o upisu

Kako se prijaviti?

Konkurs za upis 22. generacije polaznika Škole retorike je u toku. Broj polaznika je ograničen.

22. generacija počeće sa radom 1. marta 2021. godine.
Časovi će biti organizovani ponedjeljkom i četvrtkom od 18 h.

Popunjen prijavni formular (koji možete preuzeti OVDJE) potrebno je poslati na adresu retorika.me@gmail.com.

Za detaljnije informacije možete se informisati putem retorika.me@gmail.com ili telefona 069 556 522.

Program Škole je akreditovan kod Nacionalnog savjeta za obrazovanje (Odluka br. 16-3302, od 26. 06. 2013.).

Kome je namijenjena Škola retorike?

Program Škole retorike namijenjen je svima koji žele da ovladaju govorničkom vještinom, odnosno vještinom debatovanja, pregovaranja i učestvovanja u donošenju odluka. Pri tome, osnovna ciljna grupa, koja će biti obuhvaćena programom, jesu lica koje profesionalna orijentacija ili intelektualna znatiželja upućuje na govornu komunikaciju kao sredstvo rada i dokazivanja. To mogu biti prosvjetni radnici, radnici u pravosuđu, političari, predstavnici u parlamentu, menadžeri, novinari, aktivisti zaduženi za kontakte s javnošću, službenici/ce i namještenici/ce u javnoj upravi ili lokalnoj samoupravi, aktivisti/kinje nevladinih organizacija, studenti, učenici, i dr.

Koliko polaznika ima u jednoj generaciji?
Za uspješnu i kvalitetnu realizaciju programa, usljed specifičnosti sadržaja i načina rada, preporučuje se od 20 do 30 polaznika po grupi.

Kada se realizuje program?
Program se realizuje dva puta godišnje – jednom u semestru i traje 4 mjeseca. U izuzetnim slučajevima, program se može koncipirati i na drugačiji način, ukoliko okolnosti ili ciljna grupa zahtijevaju drugačiji pristup.

Koliko Škola traje?
Program Škole obuhvata 15 sesija od po 3 časa (1/3 čini teorijski, a 2/3 praktični dio). Neophodno je prisustvovati na 80% časova, a pored redovnih sesija, po potrebi se organizuju i dodatni časovi konsultacija sa polaznicima (individualni rad).

Gdje se organizuju predavanja?
Predavanja u Školi retorike izvode se na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici (Vaka Đurovića bb, Gradski stadion “Budućnost”, sjeverna tribina).

Koji su uslovi za završetak programa?
Uspješno pohađanje programa podrazumijeva:

  • aktivno učestvovanje i saradnju polaznika/ca u svim aktivnostima koje su predviđene programom (samostalne aktivnosti i grupni rad),
  • prisustvo na najmanje 80% predviđenog vremena za realizaciju programa,
  • sastavljanje i interpretaciju (pred odgovarajućim auditorijumom) sopstvenog govora diplomskog karaktera, na završnoj reviji.

Evaluacija programa
Ocjena vrijednosti i dometa programa vrši se na četiri načina:

  • uvidom javnosti u kvalitet rada i ostvarene rezultate polaznika,
  • ocjenom koju će o svakom polazniku dati njeni voditelji na kraju njihovog školovanja,
  • anonimnom anketom među polaznicima, koja će se sprovesti na kraju njihovog školovanja,
  • ocjenom auditorijuma pred kojim će polaznici izlagati svoje završne radove.

Dokument koji se izdaje po uspješnom završetku programa
Dokument koji se dobija po završetku programa je diploma o uspješno završenom programu Škole retorike. Diplome se uručuju na svečanosti povodom dodjele diploma u okviru koje polaznici Škole javno demonstriraju znanja i vještine stečene u Školi, pred auditorijumom koji čine profesori Fakulteta, visoki državni funkcioneri, diplomatski predstavnici, bivši polaznici Škole, studenti, zainteresovana javnost i mediji.

Koliko košta pohađanje Škole?
Školarina iznosi 250 eura i obuhvata časove predavanja i vježbi, redovne konsultacije, literaturu, prateći materijal za predavanja i osvježenje. Školarinu je moguće platiti u tri mjesečne rate, od kojih prva (50% ukupnog iznosa) treba biti uplaćena prije početka Škole, a preostale dvije u vremenskom razmaku od po mjesec dana.