Organizacija

Na Fakultetu za državne i evropske studije, vrhovni stručni organ jeste Senat Fakulteta, koga čine svi profesori Fakulteta. Stručne poslove obavljaju Menadžer, Katedra za državne i evropske studije, Sekretar, Projektni tim i Studentska služba. Organ upravljanja je Upravni odbor, a organ rukovođenja na Fakultetu je Dekan.

Upravni odbor reguliše pitanja koja su neophodna za ostvarivanje funkcija koje su propisane osnivačkim ugovorom, kao i pitanja u vezi za studijskim programima, imenovanjem akademskog osoblja, finansiranjem Fakulteta i sl.

Dekan Fakulteta, kao organ rukovođenja predstavlja i zastupa Fakultet, organizuje i kontroliše nastavni, naučni i istraživački rad na Fakultetu, određuje pojedinačno radno angažovanje nastavnika i saradnika u naučno-istraživačkin projektima i odgovara za ostvarenje obrazovne i naučne djelatnosti. Takođe, po prethodnoj saglasnosti Upravnog odbora Fakulteta postavlja rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica Fakulteta i izvršava odluke donijete od strane Senata i Upravnog odbora Fakulteta.

Fakultet na neposredan i posredan način uključuje studente i ostale zainteresovane strane u upravljanje, podstičući dijalog, razmjenu mišljenja, iskustava i praksi, a sve sa ciljem donošenja racionalnih i cjelishodnih odluka, te sa željom da se stvori ambijent saradnje, ali i stalne težnje ka inovacijama.

Studenti na dnevnoj bazi imaju priliku da, u svako doba, razgovaraju sa Dekanom ili Menadžerom Fakulteta, te prezentuju svoje stavove i mišljenja. Takođe, Fakultet je otvoren za saradnju sa ostalim institucijama i medijima.