ECDL program

Fakultet za državne i evropske studije, ovlašćen je od strane JISA (nosioca prava licence za čitavu teritoriju Srbije, Crne Gore i Makedonije) da može vršiti ECDL obuke i testiranja kandidata u cilju provjere nivoa znanja, kao i izvršiti ovjeru u ECDL indeksu o položenim modulima za ECDL sertifikate.

ECDL (European Computer Driving Licence) je test poznavanja suštinskih IT koncepata, praktičnih vještina i sposobnosti, koji potvrđuje da je vlasnik sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija. Zahvaljujući velikom uspjehu koji je ECDL postigao u Evropi, program je proširen na cijeli svijet pod nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL).

Kandidati koji žele da dobiju ECDL diplomu mogu da se prijave za polaganje ispita u bilo kom ovlašćenom ECDL Test centru u svijetu.

ECDL nastavni plan i program (osnovni nivo) obuhvata provjere znanja za sljedeće tematske cjeline (module):

  1. Osnove informacionih tehnologija
  2. Korišćenje računara i upravljanje datotekama
  3. Obrada teksta
  4. Tabelarne kalkulacije
  5. Baze podataka
  6. Prezentacije
  7. Informacije i komunikacije

Ispitni materijal je identičan u svim zemljama i kreiran je od strane ECDL Fondacije u saradnji sa velikim brojem stručnjaka iz cijelog svijeta.

Za detaljnije informacije, možete se obratiti putem e-maila ecdl@fdes.me.