Informacije o upisu

Kada počinje sa radom sljedeća generacija?

Nova, 27. generacija polaznika Škole retorike, počeće sa radom u drugoj polovini septembra 2023. godine.

PRIJAVLJIVANJE JE U TOKU!

Već sada, možete poslati svoj prijavni formular kako bi rezervisali svoje mjesto u narednoj generaciji polaznika.

Časovi će biti organizovani jednom do (u izuzetnim slučajevima) dva puta sedmično, radnim danima od 18 do 21 h.

Kako se prijaviti?

Popunjen prijavni formular (koji možete preuzeti OVDJE) potrebno je poslati na adresu retorika.me@gmail.com.

Za detaljnije informacije možete se informisati putem retorika.me@gmail.com ili telefona 069 556 522.

Program Škole je akreditovan kod Nacionalnog savjeta za obrazovanje (Odluka br. 16-3302, od 26. 06. 2013.).

Kome je namijenjena Škola retorike?

Program Škole retorike namijenjen je svima koji žele da ovladaju govorničkom vještinom, odnosno vještinom debatovanja, pregovaranja i učestvovanja u donošenju odluka. Pri tome, osnovna ciljna grupa, koja će biti obuhvaćena programom, jesu lica koje profesionalna orijentacija ili intelektualna znatiželja upućuje na govornu komunikaciju kao sredstvo rada i dokazivanja. To mogu biti prosvjetni radnici, radnici u pravosuđu, političari, predstavnici u parlamentu, menadžeri, novinari, aktivisti zaduženi za kontakte s javnošću, službenici/ce i namještenici/ce u javnoj upravi ili lokalnoj samoupravi, aktivisti/kinje nevladinih organizacija, studenti, učenici, i dr.

Koliko polaznika ima u jednoj generaciji?
Za uspješnu i kvalitetnu realizaciju programa, usljed specifičnosti sadržaja i načina rada, preporučuje se od 20 do 30 polaznika po grupi.

Kada se realizuje program?
Program se realizuje dva puta godišnje – jednom u semestru i traje 3 mjeseca. U izuzetnim slučajevima, program se može koncipirati i na drugačiji način, ukoliko okolnosti ili ciljna grupa zahtijevaju drugačiji pristup.

Koliko Škola traje?
Program Škole obuhvata 15 sesija od po 3 časa (1/3 čini teorijski, a 2/3 praktični dio). Neophodno je prisustvovati na 80% časova, a pored redovnih sesija, po potrebi se organizuju i dodatni časovi konsultacija sa polaznicima (individualni rad).

Gdje se organizuju predavanja?
Predavanja u Školi retorike izvode se na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici (Vaka Đurovića bb, Gradski stadion “Budućnost”, sjeverna tribina).

Koji su uslovi za završetak programa?
Uspješno pohađanje programa podrazumijeva:

  • aktivno učestvovanje i saradnju polaznika/ca u svim aktivnostima koje su predviđene programom (samostalne aktivnosti i grupni rad),
  • prisustvo na najmanje 80% predviđenog vremena za realizaciju programa,
  • sastavljanje i interpretaciju (pred odgovarajućim auditorijumom) sopstvenog govora diplomskog karaktera, na završnoj reviji.

Evaluacija programa
Ocjena vrijednosti i dometa programa vrši se na četiri načina:

  • uvidom javnosti u kvalitet rada i ostvarene rezultate polaznika,
  • ocjenom koju će o svakom polazniku dati njeni voditelji na kraju njihovog školovanja,
  • anonimnom anketom među polaznicima, koja će se sprovesti na kraju njihovog školovanja,
  • ocjenom auditorijuma pred kojim će polaznici izlagati svoje završne radove.

Dokument koji se izdaje po uspješnom završetku programa
Dokument koji se dobija po završetku programa je diploma o uspješno završenom programu Škole retorike. Diplome se uručuju na svečanosti povodom dodjele diploma u okviru koje polaznici Škole javno demonstriraju znanja i vještine stečene u Školi, pred auditorijumom koji čine profesori Fakulteta, visoki državni funkcioneri, diplomatski predstavnici, bivši polaznici Škole, studenti, zainteresovana javnost i mediji.

Koliko košta pohađanje Škole?
Školarina iznosi 250 eura i obuhvata časove predavanja i vježbi, redovne konsultacije, literaturu, prateći materijal za predavanja i osvježenje. Školarinu je moguće platiti u tri mjesečne rate, od kojih prva (50% ukupnog iznosa) treba biti uplaćena prije početka Škole, a preostale dvije u vremenskom razmaku od po mjesec dana.