Osnovne informacije

Fakultet za državne i evropske studije (FDES) sa sjedištem u Podgorici, osnovan  je 2005. godine putem javno-privatnog partnerstva. Osnivači FDES-a su Glavni grad Podgorica, Fakultet za državne i evropske studije iz Kranja (Slovenija), Agencija za lokalnu demokratiju i partnerstvo iz Podgorice, kao i dva fizička lica iz Italije i Slovenije.

Programi FDES-a, na osnovnim i postdiplomskim studijama, koncipirani su u skladu sa potrebama razvoja administrativnih kapaciteta Crne Gore na putu članstva u EU.

Na osnovnim studijama FDES-a u trajanju od VI semestara realizuje se studijski program državno-pravne i evropske studije. Ovaj program prepoznat je od strane Vlade Crne Gore kao program od javnog interesa, pa je za studijsku 2013/2014. iz državnog budžeta obezbijeđeno finansiranje 15 studenata.

Na specijalističkim studijama u trajanju od II semestra realizuju se studijski programi:

  • državno-pravne studije;
  • evropske studije.

Na magistarskim studijama u trajanju od II semestra realizuju se studijski programi:

  • državno-pravne studije;
  • evropske studije.

Fakultet za organizovanje i realizaciju ovih studijskih programa posjeduje akreditaciju od Savjeta za visoko obrazovanje.

Pored akreditovanih studijskih programa, Fakultetu je od strane Ministrarstva nauke dodijeljena i licenca za naučno istraživački rad, čime je omogućeno učešće u projektima naučno-istraživačke djelatnosti.

Vizija FDES-a je da u bližoj budućnosti postane vodeća regionalna obrazovna i naučno-istraživačka ustanova u oblasti izgradnje kadrova za javnu upravu i institucije Evropske unije.

Karakteristike koje FDES ističu u dosadašnjem akademskom radu su:

Aktuelnost programa

Sadržaji studijskih programa FDES-a su najaktuelniji za Crnu Goru i zemlje u regionu. Oni omogućavaju obuku kadrova za rad u institucijama Evropske unije, međunarodnim organizacijama, državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, što je prepoznato od strane Vlade Crne Gore koja finansira program osnovnih studija kao studijski program od javnog interesa.

Kvalitetan nastavni kadar

Za prenošenje znanja na FDES-u zaduženi su eminentni predavači i saradnici iz zemlje i regiona koji pomažu studentima da na kvalitetan način savladaju materiju javnog prava, političkih nauka, međunarodnih odnosa i ekonomsku materiju.

Individualni rad sa studentima

Briga o svakom studentu i pružanje jednakih šansi za sve u zavisnosti od interesovanja jeste praksa FDES-a koja iz godine u godinu daje odlične rezultate.

Stažiranje i praksa

FDES kroz različite aktivnosti omogućava svojim studentima da već tokom studija stažiraju u Vladi, ministarstvima, opštinama i sl. Takođe, Fakultet za svoje studente obezbjeđuje prisustvo i učešće na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i kongresima.

Rad na projektima

Fakultet se uključuje u brojne evropske projekte, što će najsposobnijim studentima omogućiti neposredno projektno iskustvo. Takođe, Fakultet od prve godine studija omogućava i finansira studentima njihove najkvalitetnije projekte.