Službenički sistem

Ciljevi programa:

  • Sticanje znanja iz oblasti službeničkog prava.
  • Stručno usavršavanje zaposlenih u državnoj i nedržavnoj upravi radi ekonomičnijeg i efikasnijeg djelovanja organa uprave.
  • Praktična znanja iz domena zakona i drugih propisa iz oblasti službeničkog sistema.

 

Uslovi za pohađanje programa:

  • Program mogu pohađati polaznici sa visokom stručnom spremom.
  • Prednost se daje učesnicima koji imaju iskustva sa radom u organima državne uprave kao i radnim iskustvom u organima lokalne samouprave i javnim službama na državnom i lokalnom nivou.

 

Sadržaj programa:
Program se sastoji iz dva dijela – teorijskog i praktičnog, koji se realizuje kroz radionice.

I dio
Prvi dio programa se odnosi na upoznavanje polaznika sa radnim pravom i službeničkim pravom opštim službeničkim postupkom dokumentima Savjeta Evrope i obrascima akata za primjenu Zakona o državnim službenicima i namještenicima .

II dio
Drugi dio je praktičan i sastoji se iz dva dijela. Prvi dio je vezan za praktičnu primjenu zakona iz oblasti službeničkog prava, a drugi dio se odnosi na rad u radionicama gdje učesnici rade na simulaciji konkretnih slučajeva, a u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i zaradama državnih službenika i namještenika i Zakonom o upravnom postupku u okviru čega će biti u prilici da sačinjavanju zapisnike, pišu zaključke, rješenja, odluke…

Sadržaj Programa realizuje se po principima aktivnog, odnosno interaktivnog i kooperativnog učenja i učenja iz iskustva. Veći dio sadržaja obrađuje se i realizuje uz visok stepen angažovanosti i aktivnosti učesnika.

Program omogućava fleksibilnu organizaciju i realizaciju obuke i prilagođavanja metoda, oblika i tempa rada strukturi polaznika.

Predavanja se održavaju u prostorijama Fakulteta za državne i evropske studije.