Program Škole

Program Škole retorike realizuje se tokom 15 grupnih sesija (koje se održavaju jednom nedjeljno i traju tri sata u bloku). Na svakoj sesiji, obrađuje se (teorijski) dio materije obuhvaćen trima tematskim cjelinama i, po utvrđenom redosljedu, uvježbava govorna vještina. Pored 15 grupnih sesija, polaznik je dužan da između sesija u kontinuitetu radi na pripremi sopstvenog govora uz redovne konsultacije sa mentorom, dok se u zavisnosti od specifičnih potreba polaznika organizuju i individualne sesije uz rad 1 na 1, sa ciljem dodatnog fokusiranja određenih problema ili želja polaznika.

Sesija je strukturirana tako da je jedna njena trećina posvećena teorijskom, a druge dvije trećine praktičnom radu. Svaki polaznik škole ima priliku (i obavezu) da na svakoj sesiji učestvuje u razgovoru o teorijskim pitanjima i uradi svoju programom predviđenu praktičnu vježbu.

Prva tematska cjelina obuhvata govor, druga je posvećena subjektima govora, dok je treća fokusirana na argumentaciju govora. Četvrta cjelina posvećena je sintetičkom (refresh) razgovoru o realizovanom sadržaju, odnosno praktičnoj provjeri postignutih rezultata, a peta, ujedno i posljednja, završnoj reviji.

Konkretno, kroz ovaj program obuhvaćene su sljedeće metodološke jedinice:

I GOVOR

Priprema i izlaganje govora

 • Pojam govora
 • Elementi govora
 • Struktura govora
 • Priprema govora
 • Izlaganje govora

 

Osobine dobrog govora

 • Osmišljenost
 • Svrsishodnost
 • Prikladnost
 • Pravilnost
 • Izražajnost
 • Glasnost
 • ABC trojstvo

 

Žanrovi govora

 • Monološko izlaganje
 • Dijalog
 • Pregovori
 • Poruke (preko radija i TV)

 

II SUBJEKTI GOVORA

Govornik

 • Moralne osobine
 • Duhovna svojstva
 • Fizička ličnost (izgled govornika, gestovi, mimika)

 

Auditorijum

 • Vrste auditorijuma
 • Struktura auditorijuma
 • Afiniteti auditorijuma
 • Svojstva auditorijuma

 

Smetnje u komunikaciji govornika sa auditorijumom

 • Psihogene smetnje
 • Organske smetnje
 • Ostale smetnje

 

III ARGUMENTACIJA

Principi i protivurječnosti argumentacije
Apodiktičko uvjeravanje
Etičko uvjeravanje
Eristička dijalektika
Dopunska sredstva uvjeravanja

IV SINTETIČKI (REFRESH) RAZGOVOR O REALIZOVANOM SADRŽAJU

Praktična provjera postignutih rezultata

V ZAVRŠNA REVIJA

Govori polaznika na svečanosti povodom dodjele diploma pred odgovarajućim auditorijumom.

 

OSNOVNA LITERATURA:

 1. Radovan Radonjić, Retorika, Podgorica, 2013. godine;
 2. Ivan Radević, Retorika u funkciji liderstva, Podgorica, 2018. godina;
 3. Radovan Radonjić, Znameniti govori, Podgorica, 2013. godine;
 4. Radovan Radonjić, Crnogorska retorika, Podgorica, 2011. godine.