Student prodekan

Student prodekan je prodekan za studentska pitanja. Po pravilu, Student prodekan je takođe član Studentskog vijeća Fakulteta.

Funkcija Studenta prodekana predviđena je Statutom Fakulteta. Uloga Studenta prodekana sastoji se u predstavljanju studenata i zastupanju njihovih mišljenja, prijedloga i zahtjeva pred Upravnim odborom i Senatom Fakulteta, a koji su prije svega usmjereni na podizanje kvaliteta nastave, njene organizacije, metoda i sadržine.

Studenta prodekana bira Studentski parlament iz reda studenata Fakulteta na period od jedne godine. Studijske 2019/20. godine na ovu funkciju izabrana je Dea Radević.