Predavači

Program Škole retorike utemeljio je akademik, prof. dr Radovan Radonjić. On je i bio predavač u Školi tokom prvih 8 generacija, nakon čega je uspješnu realizaciju kursa nastavio njegov dugogodišnji saradnik u Školi retorike i Školi liderstva, dr Ivan Radević, prvi magistar retorike u Crnoj Gori, ujedno i doktor ekonomskih nauka.

Detaljnije informacije o Radonjiću i Radeviću možete pronaći u nastavku:

Prof. dr Radovan Radonjić

Radovan Radonjić rođen je 13. XII 1936. na Njegušima. Završio je Višu pedagošku školu i Fakultet političkih nauka. Magistrirao je (1969) i doktorirao (1973) na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Redovni je profesor Univerziteta i redovni član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti. Voditelj je prve Škole demokratije i prve Škole retorike u Crnoj Gori.

Bio je dekan Pravnog fakulteta u Podgorici i Kulturološkoga fakulteta na Cetinju, šef Katedre za sociološke nauke i rukovodilac postdiplomskih studija na Pravnom fakultetu u Podgorici, profesor na Muzičkoj akademiji, Fakultetu dramskih umjetnosti i Fakultetu likovnih umjetnosti, Fakultetu političkih nauka, Centru za međunarodne studije Univerziteta Crne Gore, Univerzitetu „Mediteran” i Fakultetu za državne i evropske studije.

Oblasti njegovog naučnog interesovanja i rada čine politički odnosi u Evropi (posebno u evropskom radničkom pokretu); pravna i politička misao; sociologija prava; retorika.

Objavio je više desetina knjiga (od kojih su pet univerzitetski udžbenici) i nekoliko stotina stručnih i naučnih radova (više od 50 prevedeno je na svjetske jezike — engleski, francuski, ruski, italijanski, japanski, njemački, kineski).

Poznatije knjige: Sukob KPJ sa Kominformom (Zagreb, 1975, II izdanje 1976, III izdanje 1979); Putevi socijalizma (Beograd, 1976); Konflikti i KPJ me Kominform (Pristhine, 1976); Jugoslovenski komunisti i Kominform (Beograd, 1980); O nacionalnom pitanju (Titograd, 1980); Ogledi o marksizmu (Titograd, 1980); Borba SKJ za nove odnose u radničkom pokretu (Beograd, 1984); Izgubljena orijentacija (Beograd, 1985); Politički eseji (Titograd, 1986); Neostaljinizam (Novi Sad, 1988); Ostrovi i kamenolomi (Skoplje, 1989); Političke i pravne teorije (Cetinje, 1992, II izdanje 1996, III izdanje 2002); Aporije socijalizma (Podgorica, 1996); Tranzicije (Podgorica, 1998), Govorništvo (Podgorica, 1999); Antologija znamenitih govora (Podgorica, 1999); Crnogorska enigma (Podgorica, 2002); Pravno govorništvo (Zagreb, 2004), Demokratija (Podgorica, 2004, II izdanje 2008, III izdanje 2011); Pravna retorika (Podgorica, 2006); Politička misao u Crnoj Gori (Podgorica, 2006); Liderstvo (Podgorica, 2007); Montenegro de te fabula narratur (Zagreb, 2008); Guvernadursko-mitropolitska kontroverza u crnogorskoj istoriografiji (Podgorica, 2009); Političke doktrine (Cetinje, 2010); Crnogorska retorika (Podgorica, 2011); Nagnute vertikale (Podgorica, 2012); Socijalizam u Crnoj Gori (Podgorica, 2013); Međaši i razmeđa (Podgorica, 2013); Retorika (Podgorica, 2013); Znameniti govori (Podgorica, 2013).

Dobitnik je Nagrade oslobođenja Cetinja (1973), Trinaestojulske nagrade Crne Gore (1975), Nagrade oslobođenja Titograda (1980).

Odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vijencem i Ordenom Republike sa srebrnim vijencem.

Dr Ivan Radević

Ivan Radević je rođen 22. oktobra 1986. godine u Podgorici. Završio je Osnovnu školu „Savo Pejanović“ u Podgorici, a nakon toga Srednju ekonomsku školu „Mirko Vešović“, takođe u Podgorici. Studije na Ekonomskom fakultetu u Podgorici upisao je studijske 2005/06. godine, a diplomirao je na istom 2009. godine sa prosječnom ocjenom 9,47.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore upisao je i završio postdiplomske studije – smjer: Marketing i biznis, sa prosječnom ocjenom 9,70. Magistarsku tezu pod naslovom: „Digitalna ekonomija u funkciji savremenog marketing menadžmenta“ odbranio je 26. marta 2012. godine.

Na Fakultetu za državne i evropske studije upisao je i završio dvogodišnje magistarske državno-pravne studije, sa prosječnom ocjenom 9,71. Magistarsku tezu pod naslovom „Retorika u funkciji liderstva“ odbranio je 11. novembra 2013. godine i time postao prvi magistar retorike u Crnoj Gori.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore upisao je i završio doktorske studije ekonomije. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Menadžment znanja i organizacioni dizajn kao faktori kvaliteta usluga zdravstvenih organizacija“ odbranio je 15. juna 2020. godine.

Bio je polaznik prve generacije Škole retorike, nakon čega je u svojstvu saradnika profesora Radonjića, nastavio da učestvuje u realizaciji programa Škole retorike i Škole liderstva. Od devete generacije postaje rukovodilac Škole.

Angažovan je u svojstvu saradnika u nastavi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u oblasti „Mikroekonomija“. Član je Mense Crne Gore.

Tokom studija bio je dobitnik brojnih akademskih nagrada i stipendija. Na katedri za računovodstvo bio je angažovan u svojstvu studenta demonstratora na predmetima Računovodstvo i Upravljačko računovodstvo. Bio je predstavnik studenata Ekonomskog fakulteta i Studija menadžmenta u Vijeću Fakulteta, Studentskom parlamentu Univerziteta Crne Gore i Disciplinskoj komisiji Fakulteta, predsjednik Sportsko-rekreativnog društva studenata ekonomije i menadžmenta „Ekomen“… Zahvaljujući visokom stepenu društvenog aktivizma, bio je i stipendista njemačke fondacije Konrad Adenauer.

Pohađao je brojne obrazovne programe i učestvovao na velikom broju seminara i konferencija ekonomskih disciplina različite tematike u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je i u izradi velikog broja projekata i studija na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i Fakultetu za državne i evropske studije.

Autor je 3 knjige:

  1. Radević, I. (2021). Knowledge Management and Organization: Healthcare Quality in Montenegro. Lexington Books – Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc. Maryland, USA. Hardback • 978-1-7936-4102-1. eBook • 978-1-7936-4103-8.
  2. Radević, I. (2018): Retorika u funkciji liderstva, Fakultet za državne i evropske studije, Podgorica, ISBN 978-9940-537-14-2; CG-ID 36606736.
  3. Radević, I. (2013): Digitalna ekonomija i marketing menadžment, Univerzitet Crne Gore – Ekonomski fakultet Podgorica, ISBN 978-86-80133-65-2; COBISS.CG-ID 22752016.

Više informacija na www.ivan.me.