Biblioteka

Biblioteka Fakulteta za državne i evropske studije opremljena je najsavremenijim udžbenicima, publikacijama, naučnim i stručnim radovima iz oblasti javne uprave, međunarodnog prava, lokalne samouprave i dr.

Pored blizu 1000 naslova iz oblasti koje se izučavaju na Fakultetu, bibliotečki fond čini i značajan broj naslova u vidu elektronske literature (.pdf fajlovi), koji su dostupni studentima posredstvom internog informaciono komunikacionog sistema Fakulteta.

Fakultet nastoji da u narednom periodu obezbijedi i pristupe elektronskim bazama podataka poput EBSCO baze, kako bi studentima olakšali pronalaženje rijetke stručne literature, a samim tim i njihov naučno-istraživački rad.

Težnja je da se u kroz partnerstva sa organima državne uprave, lokalnim zajednicama, partnerskim istitucijama visokog obrazovanja i agencijama koje su specijalizovane za oblasti koje se izučavaju na Fakultetu konstantno radi na bogаćenju bibliotečkog fonda.

Biblioteka je za studente uvijek na raspolaganju, a u sklopu nje se nalazi i čitaonica kapaciteta 15 mjesta koja studentima pruža mogućnost da u mirnom ambijentu koriste resurse biblioteke.