Dodiplomske državno-pravne i evropske studije

Prva godina

I semestar

1. Razvoj organizacije države i uvod u pravo
2. Uvod u javnu upravu
3. Sociologija
4. Informatika I
5. Strani jezik (engleski) I

 

II semestar

6. Lokalna samouprava
7. Pravo Evropske unije
8. Savremeni politički sistemi
9. Informatika II
10. Strani jezik (engleski) II

 

Druga godina

III semestar

11. Državna uprava i upravni sistemi
12. Međunarodno pravo
13. Osnovi javnih finansija
14. Pravna istorija
15. Principi ekonomije

 

IV semestar

16. Upravni procesi
17. Ustavno pravo
18. Institucije Evropske unije
19. Nomotehnika
20. Službenički sistem

 

Treća godina

V semestar

21. Menadžment javne uprave
22. Diplomatsko pravo
23. Ekonomija javnog sektora
24. Prekršajno pravo

 

VI semestar – izborni moduli

25a. Strateško planiranje u upravi
25b. Savremena nauka o upravljanju
25c. EU i svijet
25d. EU projekti

26. Priprema i odbrana diplomskog rada