Teodora Andrijašević u Ministarstvu odbrane

Datum: 09.04.2014

Fakultet za državne i evropske studije je na temelju saradnje sa Ministarstvom odbrane obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovom državnom organu. Tako je 12. marta 2014. godine praksu počela obavljati studentkinja Teodora Andrijašević.

U toku stažiranja, studentkinja Andrijašević je u prilici da se upozna sa radom Direktorata za ljudske resurse (trenutno u Direkciji za organizaciju i mobilizaciju) i Odjeljenja za normativnu djelatnost i EU.

Po dolasku u Ministarsvo takođe je upoznata sa određenim aktima kao što su Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o odbrani, Zakon o vojsci, Strategija nacionalne bezbjednosti i Strategija odbrane. Teodori je omogućeno da radi na Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjom organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane, Radnoj karti Ministarstva odbrane i Izmjenama i dopunama lične formacije Ministarstva odbrane. Studentkinja Andrijašević stažiraće u Ministarstvu odbrane do 1. juna 2014. godine.