Milena Aćimić u Generalnom sekretarijatu Vlade

Datum: 20.05.2015

U sklopu saradnje sa Vladom Crne Gore, Fakultet za državne i evropske studije je omogućio program studentske prakse, s ciljem sticanja novih iskustava i primjene ranije stečenog znanja kroz kolektivni rad. Studentsku praksu u Vladi Crne Gore započela je 21. aprila 2015. godine studentkinja Milena Aćimić.

Milena je raspoređena u Sektoru za poslove Vlade u okviru Generalnog sekretarijata Vlade.
Tokom prvih dana studentske prakse Milena je upoznata sa organizacijom i načinom rada kroz Uredbu o Vladi Crne Gore, Poslovnik Vlade, kao i kroz Program Vlade Crne Gore za 2015. godinu.

Milena je takođe bila u prilici da se upozna sa načinom rada Sektora za poslove Vlade uvidom u materijale u čijoj izradi učestvuju Komisija za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem i Komisija za kadrovska i administrativna pitanja. Očekivanja su da će se Milena vremenom aktivnije uključiti i shodno svojim mogućnostima dati doprinos u pripremi materijala sa propratnim aktima koje Generalni sekretarijat priprema za usvajanje na sjednicama Vlade.

Milena će studentsku praksu obavljati naredna dva mjeseca.