Dženeta i Stefan u Zavodu za metrologiju

Kategorija: Studentska praksa
Datum: 23.03.2015

Fakultet za državne i evropske studije je na bazi saradnje sa Zavodom za metrologiju obezbijedio obavljanje tromjesečne studentske prakse za dvoje studenata završne godine FDES-a, Dženetu Tarhaniš i Stefana Živojinovića.

Studenti su započeli stažiranje 2. marta 2015. godine, a raspoređeni su u Službi za opšte poslove, finansije i informacioni sistem.

Dženeta i Stefan su na samom početku stažiranja upoznati sa kancelarijskim poslovanjem Zavoda, vođenjem evidencija, izdavanjem uvjerenja, kao i načinom predaje/izlučivanja arhivske građe Državnom arhivu Crne Gore.

U toku obavljanja prakse studenti će biti uključeni u izradu upravnih akata (rješenja, zaključaka), kao i u sami tok vođenja upravnog postupka, u pripremu informaciono-dokumentacionih materijala (publikacija, brošura) i tehničku pripremu stručne i priručne literature (katalozi, priručnici, knjige). Takođe, s obzirom na to da se u Zavodu radi na stručno-tehničkoj pripremi propisa iz oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala, Dženeta i Stefan će se upoznati sa pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa.

S obzirom na to da u Zavodu za metrologiju postoje ukupno četiri organizacione jedinice (Služba za opšte poslove, finansije i informacioni sistem, Odjeljenje za dragocjene metale, Sektor za ovjeravanje mjerila i Sektor za metrološku sljedivost i državne etalone), studenti će se upoznati sa radom svake od njih, gdje će imati priliku da se upoznaju sa radom na terenu, ali i radom u laboratorijama Zavoda.

Takođe, kolege će biti uključene u komunikaciju sa strankama Zavoda u smislu pripreme odgovora na njihove zahtjeve u vezi sa postupcima odobrenja tipa mjerila, kalibracijom mjerila i etalona, ovjeravanjem mjerila, kao i postupkom ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala, što je poseban izazov jer se radi o izuzetno specifičnoj oblasti, gdje se prepliću nauka i pravo.

Stefan i Dženeta ističu da će im stečena znanja, kao i ostvareni kontakti u ovom organu biti od velike koristi za buduće aktivnosti.