unnamed

Student FDES-a počeo stažiranje kod Ombudsmana

Datum: 15.03.2017

Na osnovu memoranduma o saradnji između Ombudsmana, Zaštitinka ljudskih prava i sloboda i Fakulteta za državne i evropske studije, Matija Đurđevac, student treće godine osnovnih studija, započeo je sa obavljanjem studentske prakse, a koja će studentu omogućiti sticanja praktičnih znanja i vještina u svrhu što kvalitetnijeg profesionalnog usavršavanja.

U sklopu programa Matija je najprije bio u prilici da se upozna sa organizacijom, nadležnostima i načinom rada ove institucije, a kasnije je raspoređen u Sektoru za dječija prava, prava mladih i socijalna staranja. Vrlo brzo je priključen timu koji učestvuje u izradi godišnjeg izvještaja koji je saglasan zakonskoj obavezi, odnosno obavezi Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore da podnese godišnji Izvještaj o radu Skupštini Crne Gore. Izvještaj se zasniva na određenoj pisanoj formi i metodologiji izrade, a sadržinski odražava sve činjenice i okolnosti od značaja za sistem zaštite ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, kao i zapažanja do kojih je Zaštitnik došao u svom radu i u njegovoj izradi Matija aktivno učestvuje.

Student Matija Đurđevac će obavljati stručnu praksu u trajanju od dva mjeseca, počev od marta 2017. godine.