Upravni postupci

CILJEVI PROGRAMA:

  • Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti upravno procesnog prava;
  • Stručno usavršavanje zaposlenih u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi i drugim nosiocima javnih ovlašćenja (javne službe, agencije, fondovi).

 

OKVIRNI PROGRAM:

1. Upoznavanje polaznika sa upravno procesnim pravom, opštim upravnim postupkom i novim Zakonom o upravnom postupku

a) Opšti osvrt na upravni postupak
b) Predmet, primjena, ciljevi, novine, struktura i načela ZUP-a
c) Instituti koje ZUP ne poznaje
d) Dozvoljene odstupanja od ZUP-a

2. Opšta procesna pravila

a) Javno upravni organi
b) Stranka i njeno zastupanje
c) Komunikacija organa i stranaka
d) Nadležnost, rokovi, povraćaj u pređašnje stanje i troškovi
e) Dokazna sredstva
f) One stop shop
g) Dostavljanje podnesaka

3. Instituti

a) Upravna stvar
b) Upravni ugovori
c) Upravni akt
d) Garantni akt
e) Usluge od opšteg interesa
f) Ostali oblici upravnih aktivnosti

4. Pravni ljekovi

a) Žalba protiv upravnog akta
b) Ponavljanje postupka
c) Prigovor
d) Vanredna pravna sredstva

5. Faze upravnog postupka

a) Prvostepeni postupak
b) Drugostepeni postupak
c) Izvršenje
6. Radionice – praktični rad

 

PREDAVAČI:

Predavači će biti prof. dr Đorđije Blažić (Fakultet za državne i evropske studije Podgorica), prof. dr Zoran Tomić (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), doc. dr Zoran Lončar (Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu), prof. dr Predrag Dimitrijević (Pravni fakultet Univerziteta u Nišu) i saradnici angažovani na Fakultetu za potrebe praktičnog dijela obuke.

 

TRAJANJE OBUKE:

Program obuke će se organizovati na Fakultetu za državne i evropske studije i to vikendom, u ukupnom trajanju od 4 dana, uz fond od 30 časova (3/4 primjena Zakona i 1/3 praktični dio).

 

CIJENA OBUKE:

Cijena obuke za fizička lica je 200 eura, odnosno 300 eura za pravna lica. Iznos je moguće platiti u dvije rate.

 

SERTIFIKAT:

Polaznici koji sa uspjehom prođu program obuke, zavrijediće sertifikat o uspješnom pohađanju obuke.

Program upravnih postupaka je akreditovan kod Nacionalnog savjeta za obrazovanje (Odluka br. 16-3306, od 26. 06. 2013.).

 

PRIJAVLJIVANJE:

Prijavljivanje se vrši online putem. Popunjen prijavni formular (Formular_obuke_UP) potrebno je poslati na info@fdes.me.

Prijavljivanje se vrši u kontinuitetu, a polaznici će o početku obuke biti obaviješteni nakon formiranja grupe (najmanje 10 dana prije početka kursa).