Lazar Vlaovic

Lazar Vlaović u Ministarstvu javne uprave

Datum: 22.03.2017

U sklopu saradnje sa Ministarstvom javne uprave, Lazar Vlaović, student treće godine dodiplomskih studija Fakulteta za državne i evropske studije, započeo je sa obavljanjem studentske prakse, a u cilju sticanja novih iskustava i primjene ranije stečenog znanja tokom studija.

Lazar je tokom prvih dana bio raspoređen u Direktoratu za državnu upravu u kojem se vrše poslovi koji se odnose na pitanja organizacije, rada i odgovornosti organa državne uprave, službenički sistem, kao i upravno postupanje u javnopravnim organima. Trenutno je u Direkciji za registraciju i evidenciju nevladinih organizacija i političkih partija koja je pod okriljem Direktorata za državnu upravu. U pomenutoj direkciji student je upoznat sa samim postupkom registracije nevladinih organizacija i političkih partija, vođenjem evidencije istih, pripremom propisa koji se odnose na osnivanje i djelovanjem nevladinih organizacija i političkih partija, sprovođenjem postupka za izradu pečata državnih organa i obavljanje i drugih poslova iz djelokruga Direkcije.

S obzirom na afinitete koje je pokazao, a prije svega stekao na fakultetu, Lazaru će biti omogućeno da kroz upravni postupak koji vodi Direkcija, da svoj sud i doprinese pri odlučivanju i rješavanju upravnih stvari.

Osim Direktorata za državnu upravu, student će biti u prilici da prođe i ostale organizacione jedinice, Direktorat za lokalnu samoupravu i Direkciju za normativne poslove i praćenje propisa, u okviru koji će se upoznati sa nadležnostima koje se tiču sagledavanja i analiziranja stanja u oblasti lokalne samouprave i predlaganja mjera za unapređenje stanja u ovoj oblasti, kao i pitanja izrade teksta nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti direkcije.

Student Lazar Vlaović stručnu praksu u Ministarstvu javne uprave obavljaće u naredna tri mjeseca, počev od marta, a zaključno sa krajem maja 2017. godine.